Moje piękne chwile – rusza VII edycja konkursu poetyckiego

Regulamin VII poetyckiego dla Seniorów
Moje piękne chwile – cieszmy się życie

            Przepisy ogólne
Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów  jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów.
Udział w konkursie jest bezpłatny.
Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.
Decyzje Jury są ostateczne.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 1. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 1. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w  maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 1.     Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 1.    Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny  e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do  organizatora  następująca klauzulę:

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez    organizatora i poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych  /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/.                   

 Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszone jest organizatora, prawo do wykorzystania  wierszy w publikacjach.                                 

 1. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają  powyższych  wymogów.
 1. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność  osób trzecich.
 1.   Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań.

                       Terminarz

        Konkurs trwa od 1 czerwca do 5 września 2023

 1. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy.

Jury decyduje o:
– zakwalifikowaniu prac do konkursu,
– umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,  przyznaniu nagród i wyróżnień.

3.  Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 13 września 2023 roku
4.  Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji
5.  Wyniki konkursu zostaną podane do 24 września 2023 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu oraz my60plus.pl                                                                                                  .

6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 1 października 2023 r.

O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

 Konkurs odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Poznania,  Centrum Inicjatyw Senioralnych i My60+.