Polityka mieszkaniowa – temat obrad Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu

Kolejne posiedzenie MRS zdominował temat: Seniorzy w polityce mieszkaniowej miasta, Mini granty na dostosowanie mieszkań dla seniorów oraz opiniowanie Zarządzenia Prezydenta ws. pilotażowego programu mieszkań studyjnych dla seniorów.

Na posiedzenie zaproszono m.in. pełnomocnika prezydenta ds. mieszkalnictwa miejskiego Tomasza Lewandowskiego, który przez ostatnie 4 lata, jako zastępca prezydenta koordynował również politykę mieszkaniowej miasta i formułował propozycje kierunków jej rozwoju, a pod koniec 2018 r. objął stanowisko prezesa ZKZL. Na posiedzenie zaproszono również Renatę Murczak – dyrektora Biura Spraw Lokalowych w Poznaniu, która przedstawiła aktualne zadania i plany związane z mieszkaniami dla seniorów.

Polityka mieszkaniowa zajmuje w Poznaniu ważne miejsce, czego wyrazem jest m.in. Program „Założenia Polityki Mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027”. W dokumencie, wśród głównych celów znalazły się: poprawa dostępności lokali socjalnych dla poznaniaków o najniższych dochodach, a także poprawa jakości życia w lokalach komunalnych. Poprawić ma się również atrakcyjność Poznania, jako miejsca zamieszkania dla osób ze średnimi i wyższymi dochodami. Innym celem jest również wsparcie dla osób, które mają problemy mieszkaniowe. By móc zrealizować założenia, Miasto chce m.in. zagospodarować pustostany, poprawić stan techniczny istniejących już mieszkań, a także uruchomić Miejskie Biuro Najmu. Władze chcą także wspomóc się programem „Mieszkanie Plus” oraz rozwijać program mieszkań od PTBS czy wykupu lokali komunalnych. Całość konsultowana była z jednostkami miejskimi, mieszkańcami i organizacjami społecznymi. Projekt uzyskał pozytywną opinię Komisji Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej.

Kolejnym tematem posiedzenia była ocena pilotażowego programu „Mieszkania studyjne dla seniorów”, którego celem jest: poprawa warunków mieszkaniowych i jakości zamieszkania seniorów; dostosowanie powierzchni zajmowanych mieszkań do potrzeb seniorów; uzyskanie wsparcia adekwatnego do bieżącej sytuacji życiowej i indywidualnych potrzeb seniorów; przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu z powodów mieszkaniowych i społecznych; stworzenie narzędzia umożliwiającego jednoczesną realizację zadań z zakresu pomocy mieszkaniowej i pomocy społecznej. Uprawnionymi do otrzymania wsparcia w ramach programu są seniorzy, którzy: dokonają zamiany zajmowanego mieszkania komunalnego na mieszkanie studyjne i złożą wniosek o udział w programie; prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe lub pozostają w związku, w których jeden z małżonków/partnerów ukończył 65. rok życia; nie posiadają zadłużenia z tytułu najmu lokalu lub zawarły porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w ratach i zobowiązanie realizują. Pod pojęciem „mieszkanie studyjne” należy rozumieć mieszkanie stanowiące część lokalu komunalnego o powierzchni powyżej 80 m2, wyposażone w aneks kuchenny oraz łazienkę. Program otrzymuje wsparcie świadczone będzie przez Urząd Miasta Poznania, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki miejskie. W ramach programu wsparcie zostanie udzielone: Biurze Spraw Lokalowych, Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie, Zarządowi Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. oraz Centrum Inicjatyw Senioralnych – w zakresie zadań realizowanych przez dany podmiot i zgodnie z planem finansowym, obowiązującym w danej jednostce.

Okazuje się, że tematami spotkań MRS w Poznaniu są wszystkie niemal dziedziny życia. Kolejne spotkanie udowodniło, jak ważne dla społeczności osób starszych są sprawy mieszkaniowe. Monitorowanie, opiniowanie, a także inspirowanie jednostek odpowiedzialnych za poszczególne dziedziny życia seniorów, stanowią ważny zakres działalności Rady, co powinno zaowocować  dalszą poprawą sytuacji osób starszych zamieszkujących Poznań.

Roman Szymański

DSC_3151 DSC_3152 DSC_3159 DSC_3164