Konkurs kulinarny na potrawy z pyry

Regulamin III edycji konkursu na przepis kulinarnych
„ Potrawy z ziemniaka-pyry”
Seniorzy przetwarzają,  gotują,  wszystko  wykorzystują
Patronat Honorowy Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Patronat Związek Stowarzyszeń
Wielkopolski Bank Żywności

I. Postanowienia ogólne
1. Organizatorem konkursu jest Klub Seniora 82 w Poznaniu.
2. Konkurs jest organizowany w ramach “ Książka kucharska Babci i Dziadka”.
II. Uczestnicy
1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do Seniorów z Wielkopolski.
2. W konkursie nie mogą brać udziału organizatorzy konkursu.
III. Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu są przepisy na pozyskiwanie-pyr
Nie tylko placków, klusek, ziemniaczanych potraw ,zup i innych wykonanych z ziemniaków
sałatek itp.
Organizatorzy kładą szczególny nacisk na przepisy z wykorzystaniem ziemniaków
oraz minimalistyczne potrawy na potrzeby jednej osoby
IV. Harmonogram konkursu
Nadsyłanie prac na konkurs w terminie: 15.06- 15.09.2024 r. drogą mailową na adres:
Klubseniora82@gmail.com lub pisemnie na adres:
Klub Seniora 82 ul Krakowska 10 61-889 Poznań także do – 15.09.2024 r.
2. Rozstrzygnięcie konkursu : do 20.09.2023
3.Ogłoszenie wyników konkursu:  na Facebooku. strona: Klub Seniora 82 , stronie CIS
V. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Udział w konkursie jest dobrowolny.
Do konkursu można zgłaszać jedynie potrawy z ziemniaków
wraz z fotografiami gotowych potraw , których autorem jest osoba zgłaszająca.
2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać trzy elementy:
1) KARTĘ ZGŁOSZENIA
2) TREŚĆ PRZEPISU
3) FOTOGRAFIĘ GOTOWEJ POTRAWY.

3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie po 2 przepisy kulinarne
na Karcie Zgłoszenia.
4. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być w formacie JPG, a wielkość przesyłanego
pliku nie może przekroczyć 6 MB. Fotografie mogą być poddane wcześniejszej obróbce w
programie graficznym.
5. Zabronione jest składanie prac naruszających dobra osobiste, sprzecznych z prawem lub
dobrymi obyczajami – takie zgłoszenia nie będą brały udziału w konkursie. O tym, że praca
narusza powyższe zasady, decyduje ocena organizatora.
6. Fotografie nie mogą zawierać wizerunku osób.
7. Do udziału w konkursie prace dopuszcza organizator. W przypadku niezgodności
przedmiotem konkursu, praca nie zostanie dopuszczona do konkursu.
8. KARTA ZGŁOSZENIA wymaga podania następujących informacji:
–  imię i nazwisko autora,
–  telefon kontaktowy,
–  adres e-mail,
– adres do korespondencji.
9. Załączniki powinny być wypełnione w sposób kompletny. Brak kompletności powoduje
niedopuszczenie do konkursu nadesłanego zgłoszenia.
10. Uczestnik konkursu wysyłając KARTĘ ZGŁOSZENIA oświadcza tym samym, iż akceptuje
Regulamin Konkursu oraz wszystkie warunki uczestnictwa w konkursie.
11. Złożenie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ, a tym samym udział w niniejszym
konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem, iż zgłoszona do konkursu treść przepisu oraz
fotografia jest autorstwa uczestnika.
12. W konkursie mogą brać udział jedynie ci uczestnicy, którzy zgłoszą do konkursu przepisy,
które nie zostały zawarte w powszechnie dostępnych publikacjach i nie wygrały żadnego
innego konkursu.
VI. Ocena zgłoszeń biorących udział w konkursie.
1. Zgłoszenia konkursowe oceni  jury powoływane przez Klub Seniora 82.
2. Kryteria wyboru:
– oryginalność i autentyczność przepisu,
– walory estetyczne fotografii.
3. Decyzje Jury konkursu są ostateczne.

VII. Nagrody w konkursie.
1. Nagrody przewidziane w konkursie :
– I Nagroda – kolacja dla 2 osób,
– II Nagroda …książką kucharska,
– III Nagroda – niezbędnik kulinarny.
– pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki
2. Laureaci zostaną powiadomieni o przyznanych nagrodach w terminie 5 dni roboczych od
daty rozstrzygnięcia konkursu na adres e-mail lub telefonicznie.
3. Forma przekazania nagrody (osobiście lub drogą pocztową) zostanie uzgodniona
indywidualnie z laureatami.
VIII. Odpowiedzialność organizatora
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie lub opóźnione otrzymanie od
Uczestnika zgłoszenia konkursowego.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn
leżących po stronie uczestnika konkursu.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z uczestnikami wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
IX. Dane osobowe
Dane osobowe będą przechowane zgodnie ze standardami RODO.
X. Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest w siedzibie organizatora oraz na stronie
Facebook Klubu Seniora 82 oraz GAZETA My 60+.
2. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w konkursie, ani za
wykorzystywanie przez organizatora elementów zgłoszenia w jakikolwiek sposób.
3. Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym
Regulaminie lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane zostaną wykluczone z udziału w
konkursie.
XI. Sekretariat konkursu:
Klub Seniora 82; 61-889 Poznań ul. Krakowska 10
Telefon: 505 799 074
Adres E-mail : Klubseniora82@gmail.com