Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury? Rozlicz się z ZUS

Renciści i wcześniejsi emeryci, którzy w ubiegłym roku dorabiali do swoich świadczeń, muszą do
28 lutego powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach osiągniętych w 2022 r. Informacja ta jest
niezbędna, aby ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie w prawidłowej wysokości.
Chodzi o przychody, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe np. z umowy
o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za
granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.
Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat
mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego
dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich przychodach z 2022 roku, najlepiej
w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą,
składają samodzielne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne – informuje Marlena Nowicka – rzeczniczka prasowa ZUS w
Wielkopolsce.
Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy w ubiegłym roku wypłacał świadczenie we
właściwej wysokości, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity
w dorabianiu do świadczeń. ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód
z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata
świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc.
przeciętnego wynagrodzenia.
Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenia w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto
przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.
Na podstawie tych dokumentów ZUS porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla
2022 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy – dodaje rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65
lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS o zarobkach.
Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2022 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków
uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.
Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest
korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.
Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę
częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana
jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą
także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat,
a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią
uczniowie pobierający renty socjalne.