XIII Forum Klubów Seniora w Poznaniu

Kilkudziesięciu seniorów – liderów Klubów w piątek zaproszonych zostało do Sali Białej Urzędu Miasta Poznania, gdzie odbyło się XIII Forum Klubów Seniora w Poznaniu. Forum powstało po to, by stworzyć możliwość spotkania się i podzielenia doświadczeniami. Spotkanie poprowadził Wojciech Bauer – Dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych, który przybliżył zgromadzonym cele Forum oraz przedstawił pokrótce dotychczasowe działania CIS-u, oraz zadeklarował dalszą pomoc, ukierunkowaną dla społeczności osób starszych w Poznaniu.

Ciekawy wykład poprowadził Dyrektor Gabinetu Prezydenta Patryk Pawełczak, którego tematem były Centra Inicjatyw Lokalnych (CIL), możliwości współpracy CIL-ów z Klubami Seniora oraz uzyskiwania grantów na wszelką działalność. Centra Inicjatyw Lokalnych pobudzają do aktywności społecznej oraz tworzą warunki do rozwoju wspólnot lokalnych, sprzyjają integracji mieszkańców w poszczególnych dzielnicach miasta. Ideą przyświecającą CIL jest promowanie współpracy sąsiedzkiej, zagospodarowanie czasu wolnego i realizowanie inicjatyw mieszkańców z uwzględnieniem ich potrzeb i zasobów społeczności lokalnej oraz wspieranie i animowanie lokalnych inicjatywy mieszkańców Poznania, w tym seniorów. Obecnie istnieje duża możliwość uzyskania środków na wszelkie przedsięwzięcia tworzone przez środowiska lokalne, łącznie ze wspieraniem realizatorów mikrograntów na etapie aplikacji, monitorowania realizacji i rozliczania. Oferowana pomoc zawiera wszystkie aspekty, co jest niezwykle przydatne do realizacji wszelkich pomysłów, praktycznie w każdej dziedzinie.

Aktywni Seniorzy w Metropolii Poznań – to kolejny temat poruszony na forum, przedstawiony przez Danutę Nowakowską ze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, która m. in. przedstawiła bazę pomysłów i dobrych praktyk społecznych, edukacyjnych i kulturalnych skupionych na działaniach międzypokoleniowych i senioralnych.

Oczywiście nie były to jedyne tematy poruszane w czasie forum. Wielu uczestników przedstawiało swoje dokonania, a także pomysły i inicjatywy mające na celu dotarcie do największej liczby najstarszych poznaniaków. Obecnie zamieszkuje blisko 148 tysięczna populacja osób w wieku senioralnym i wszelka pomoc na różnych płaszczyznach jest nie tylko oczekiwana, ale i niezbędna.

 

Roman Szymański

forum FORUM5 fORUM4 forum2