Uchwała w sprawie udziału Seniorów w gospodarowanie zielenią miejską

sesjaMiejska Rada Seniorów w Poznaniu – aktywny uczestnik i jednocześnie moderator życia osób starszych, tym razem zajęła się udziałem Seniorów w gospodarowaniu zielenią miejską. Na posiedzenie marcowe MRS zaprosiła do dyskusji przedstawicieli 20 Klubów Seniora, 7 Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz reprezentantów 89 Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Wystąpienia, m.in. Przewodniczącego MRS Zdzisława Szkutnika, Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej – Tomasza Lisieckiego, Prezesa Fundacji „alter eko” z Warszawy – Kamili Musiatowicz – przybliżyły wszystkim możliwości kształtowania lokalnego środowiska przyrodniczego z wszelkimi jednostkami miejskimi, które podejmują decyzje mające wpływ na to środowisko. Chodzi między innymi o planowanie nasadzeń, utrzymanie i pielęgnację lub ewentualną redukcję zieleni w mieście, czy tworzenie otwartych zielonych przestrzeni (ogrodów, parków, skwerów, kwietników), jako miejsc odpoczynku bądź realizacji pasji ogrodniczych i pielęgnacji roślin. I w tym zakresie wyjątkową rolę mają spełniać osoby starsze, dzięki którym będzie możliwość stworzenia sieci aktywnych i kompetentnych mieszkańców (między innymi spośród członków 64 poznańskich Klubów Seniora oraz słuchaczy 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku), którzy podejmą się roli opiekunów poznańskich drzew („strażnicy drzew“) i będą sygnalizować właściwym instytucjom problemy dotyczące stanu zdrowotnego drzew, które wymagają pielęgnacji , zweryfikują legalność wycinki lub wskażą drzewa „pomnikowe”.

Wśród szczegółowych tematów znalazły się m.in.:

– Tworzenie nowych parków. Inwestycje w istniejących parkach o budżecie wyższym niż 50 tys. złotych,

– Sprzedaż miejskich działek (w tym prawa użytkowania wieczystego) obejmujących tereny zielone,

– Inicjatywy przewidujące likwidację (przeniesienie w inne miejsce) lub zmniejszenie obszarów zajmowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe,

– Wprowadzanie zmian w dokumentach planistycznych (Studium uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego), które dotyczą terenów zielonych i powierzchni biologicznie czynnej.

Te wszystkie postulaty i opinie znalazły odzwierciedlenie w podjętej Uchwale w sprawie udziału Seniorów w gospodarowanie zielenią miejską. Roman Szymański

sesja1