Rzecznik Praw Pacjenta podsumowuje rok

Wśród priorytetów działań Rzecznika Praw Pacjenta znajdują się sprawy osób starszych. W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować nasilający się proces starzenia się społeczeństwa. Potrzeby seniorów w zakresie ochrony zdrowia wymagają tworzenia sprzyjających zmian. Między innymi dlatego Bartłomiej Chmielowiec rok 2020 ogłosił „Rokiem Seniora”. Dziś prezentujemy podsumowanie tych dwunastu miesięcy.

Rzecznik Praw Pacjenta

Już na początku roku spotkaliśmy się z wieloma organizacjami pozarządowymi skupiającymi seniorów. Rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetami III Wieku, stowarzyszeniami, organizacjami działającymi dla i z seniorami. Jednak epidemia SARS-CoV-2 spowodowała, że nie mogliśmy podjąć zaplanowanych działań i spotykać się z Seniorami osobiście.W zawiązku ze stanem epidemii i związanych z nim obostrzeniami wiele zaplanowanych przez nas wydarzeń i działań edukacyjnych została przeniesiona do sieci, na stronę internetową Rzecznika oraz do mediów społecznościowych takich jak Facebook czy Twitter.

Zmieniliśmy plan działania. Postawiliśmy na kontakt poprzez Telefoniczną Informację Pacjenta – to tam wyznaczone osoby udzielały Seniorom sprawdzonych i merytorycznych informacji z zakresu praw pacjenta. Były w ciągłym kontakcie ze starszymi pacjentami i w przypadku problemów mogły właściwie pokierować po systemie ochrony zdrowia.

Dokonaliśmy weryfikacji najczęstszych sygnałów dotyczących osób powyżej 60 r.ż. Efektem analizy było podjęcie działań umożliwiających ostatnie pożegnanie pacjenta z rodziną w szpitalach. Zwróciliśmy również uwagę na sytuację osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej oraz problemów związanych z możliwością korzystania z teleporady.

Zwróciliśmy uwagę na sytuację polskiego seniora z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego. Monitorowaliśmy sytuację zdrowotną pacjentów-seniorów w zakresie opieki stomatologicznej i stanu uzębienia. Zauważyliśmy potrzebę podjęcia działań w celu zwiększenia skuteczności pomocy społecznej udzielanej seniorom z zaburzeniami psychicznymi pozostających pod opieką podmiotów leczniczych.

Opracowaliśmy formy wsparcia seniorów przez wprowadzenie w pismach zasady prostego języka. Uprościliśmy procedurę postępowań wyjaśniających. Z wniosków wpływających do Rzecznika wyodrębniliśmy sprawy z zakresu art. 55 u.p.p. dotyczące pacjentów w podeszłym wieku. Prowadziliśmy postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów – seniorów.

Jednym z kluczowych priorytetów Rzecznika jest projekt legislacyjny, dotyczący objęcia swoim działaniem – Domów Pomocy Społecznej. Niezwykle ważne jest zapewnienie osobom przebywającym w DPS-ach, godnego dostępu do opieki medycznej oraz pomoc w dochodzeniu swoich praw.

W Radzie Organizacji Pacjentów powstał Zespół ds. Seniorów, który wskazywał Rzecznikowi problemy i potrzeby osób starszych w ochronie zdrowia. Rada Ekspertów funkcjonująca przy Rzeczniku Praw Pacjenta wydawała rekomendacje dotyczące opieki nad seniorami.

W 2020 roku, Rzecznik skierował wiele wystąpień systemowych dotyczących seniorów m.in. w sprawie możliwości wystawiania przez lekarzy specjalistów recept 75+, zniesienia limitowania świadczeń opieki paliatywnej oraz wypracowanie optymalnych rozwiązań systemowych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej mających wpływ na prawa pacjenta.

Pamiętaliśmy również o edukacji. Nasze działania polegały na stworzeniu zakładki „Dla seniora” – na której umieszczane były istotne informacje skierowane do seniorów, w tym odpowiedzi na trudne pytania, filmiki edukacyjne o prawach pacjenta czy specjalnie opracowane ulotki o prawach pacjenta.

Trudno w tak krótkim podsumowaniu wymienić wszystkie działania na rzecz osób starszych. Wszystkim dziękujemy za współpracę w Roku Seniora. Działania i postulaty Rzecznika znajdziecie w załączonym poniżej sprawozdaniu Rok Seniora w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta.

Drodzy Seniorzy! Pamiętajcie, że zawsze możecie skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta przez bezpłatną infolinię 800-190-590. Tam zawsze uzyskacie informacje, wsparcie i pomoc a Wasze sprawy są wśród priorytetów działalności Rzecznika.

Źródło: RPP