,,Moje piękne chwile” – konkurs poetycki

                           Regulamin   poznańskiego konkursu poetyckiego dla  Seniorów

                                                            „Moje piękne chwile”

                               pod  honorowym patronatem Centrum Inicjatyw Senioralnych

Przepisy ogólne

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów

jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82

i Rada Osiedla Stare Miasto Poznań

 1. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów

z Starego Miasta i Seniorów z innych dzielnic Poznania

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 2. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.

Decyzje Jury   są ostateczne.

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów

6.Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego

ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.

7.Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub
w części, wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych  publikacjach, w mediach

Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi ,na podstawie

oświadczeń złożonych przez autorów.

Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie
  w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim /nie znakiem graficznym/. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę, opisaną tym samym godłem
  i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny e-mail kontaktowy. Dane te będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.

Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora I poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów  w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 1997 r. nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy
w publikacjach oraz innych mediach, o których zdecyduje organizator”.

6.Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych wymogów.

7.Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.

8.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.

9.Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby     organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10  61-889 Poznań

Terminarz

           Konkurs trwa od 10 lipca do 10 września 2016

 1. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 2. Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o:
  – zakwalifikowaniu prac do konkursu,
  – umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,
  – przyznaniu nagród i wyróżnień.
 3. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 25  września 2016  roku r.
 4. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 5. Wyniki konkursu zostaną podane do 1 października 2016 roku na stronach Centruum     Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu
 6. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 październiku 2016r.
  O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.

Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.