Miejska Rada Seniorów IV kadencji

Schowek01W celu zapewnienia seniorom wpływu na sprawy dotyczące społeczności, jak i najstarszego pokolenia w 2007 r. powstała pierwsza w kraju Miejska Rada Seniorów. Głównym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie  seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Miasta. Rada jest organem opiniodawczym, doradczym i inicjatywnym dla władz Miasta. Rada działa w następujących obszarach: zapobieganie i przełamywanie marginalizacji seniorów; wspieranie aktywności ludzi starszych; mieszkalnictwo dla seniorów; profilaktyka i promocja zdrowia seniorów; przełamywanie stereotypów na temat seniorów i starości oraz budowanie ich autorytetu; rozwój form wypoczynku, dostęp do edukacji i kultury.

Na Sesji Rady Miasta Poznania w dniu 8 stycznia 2019 r. podjęto uchwałę (PU39/19) w sprawie powołania składu osobowego MRS IV kadencji obejmującej okres najbliższych pięciu lat. W skład Rady weszło15 osób (w tym dziewięć osób pochodzących z wyborów, reprezentujące organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku, trzy osoby reprezentują Radę Miasta Poznania oraz trzy osoby reprezentujące Prezydenta Miasta Poznania).

Skład osobowy W IV kadencji Miejskiej Rady Seniorów:

1) pani Wanda Dziechciarz – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

2) pan Krzysztof Sawiński – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

3) pan Zygmunt Pawlik – reprezentujący organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

4) pani Anna Sarbak – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby

seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

5) pani Aldona Anastasow– reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby

6) pani Urszula Filimon – Kucharska – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

7) pani Ewa Zawieja – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

8) pani Halina Bąkowicz  – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

9) pani Małgorzata Dolata – reprezentująca organizacje pozarządowe, rady osiedli, kluby seniora i uniwersytety trzeciego wieku;

10) pani Joanna Ciechanowska-Barnuś – reprezentująca Radę Miasta Poznania

11) pani Iwona Rzadkiewicz – reprezentująca Radę Miasta Poznania

12) pan Antoni Szczuciński – reprezentujący Radę Miasta Poznania

13) pan Piotr Frydryszek – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania

14) pan Jerzy Babiak – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania

15) pan Roman Szymański – reprezentujący Prezydenta Miasta Poznania

Rada Miasta Poznania wyznaczyła do kontaktów z Miejska Radą Seniorów radną Małgorzatę Woźniak.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.

Redakcja Magazynu gratulując powołanym członkom MRS, jednocześnie życzy dalszej owocnej współpracy oraz zaangażowania w sprawy senioralne naszego miasta.