Konsumencie znaj swoje prawa

DSC07183Fundacja Enea we współpracy ze Stowarzyszeniem My50+ (wydawca My60+) oraz Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu realizuje projekt społeczny pod nazwą „Enea dla pokoleń. Wspólnie o bezpieczeństwie”. Projekt obejmuje realizację cyklu spotkań warsztatowych poświęconych tematyce bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa konsumenckiego. Żeby ustrzec się przed podpisywaniem niekorzystnych umowy, przede wszystkim trzeba mieć świadomość swoich praw. Poniżej podstawowe zasady, które mają zastosowanie w relacjach klient-sprzedawca.

Miej jasność – poznaj swoje prawa

Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsument jest podmiotem szczególnie uprzywilejowanym i chronionym przez przepisy prawa. Wynika to z przyjęcia przez ustawodawcę założenia o jego słabszej pozycji względem przedsiębiorcy. Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorcę – jako profesjonalistę – obowiązek szczególnie starannego i uczciwego działania wobec Konsumenta i zakazują przedsiębiorcom wszelkich działań wobec Konsumenta, które godziłyby w jego interesy.

Przedsiębiorca – firma energetyczna

Na przedsiębiorcę energetycznego ustawodawca nałożył obowiązki mające na celu wzmocnienie pozycji Konsumenta.
Prawa Konsumenta:

 • umożliwienie Konsumentowi składania przez całą dobę reklamacji dotyczących dostarczania energii elektrycznej,
 • doręczanie Konsumentom faktur VAT zawierających rozliczenie za świadczone usługi oraz pobraną energię elektryczną,
 • udzielanie informacji o zasadach rozliczeń oraz aktualnych taryfach obowiązujących Konsumenta,
 • zaopatrywanie odbiorcy w energię elektryczną w sposób ciągły, niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych
 • usuwanie zakłóceń i awarii dotyczących dostarczania energii elektrycznej, spowodowanych nieprawidłową pracą sieci
 • sprawdzanie liczników przez upoważnionego przedstawiciela przedsiębiorstwa energetycznego
 • powiadamianie odbiorców, z wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu prądu.

DSC07178

Umowa – bezpośrednio i na odległość

Umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa nazywamy umową zawartą na odległość.
Może być zawarta bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (np. zakupy w e-sklepie, rejestracja w portalu internetowym).
Umową na odległość jest również umowa z Konsumentem zawarta przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy (np. w domu Konsumenta, na prezentacji organizowanej w hotelu), w lokalu przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość bezpośrednio po tym, jak nawiązano indywidualny i osobisty kontakt w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, przy jednoczesnej fizycznej obecności stron (np. zaproszenie Konsumenta z ulicy na pokaz przedsiębiorcy) podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, której celem lub skutkiem jest promocja oraz zawieranie umów z Konsumentami.

Lokalem przedsiębiorstwa jest miejsce prowadzenia działalności będące nieruchomością albo częścią nieruchomości, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność na stałe; miejsce prowadzenia działalności będące rzeczą ruchomą, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność zwyczajowo albo na stałe.

Zanim podpiszesz

Raszyn4

Przed podpisaniem umowy na odległość koniecznie sprawdź następujące kwestie:

 • identyfikator przedstawiciela sprzedawcy, który potwierdzi, że reprezentuje firmę, na którą się powołuje,
 • sprawdź, czy umowa zawiera wszystkie załączniki i czy jej treść jest dla Ciebie zrozumiała,
 • jak często będziesz otrzymywać fakturę,
 • czas trwania umowy i sposób wypowiedzenia umowy.

 

Jak podpiszesz umowę

 • konsument powinien otrzymać pełną treść wzoru umowy w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nim,
 • umowa powinna być sformułowana jednoznacznie i w sposób zrozumiały, stosownie do wytycznych ujętych w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących wzorców umownych oraz pozostałych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym ustawy o prawach Konsumenta. Postanowienia umowy nie mogą budzić wątpliwości Konsumenta.
 • umowa powinna zawierać przedmiot świadczenia oraz sposób porozumiewania się z Konsumentem, dane identyfikacyjne firmy, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów, pod którymi Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą, adres, pod którym Konsument może składać reklamacje, łączną cenę lub wynagrodzenie za świadczenie wraz z podatkami.

Prawo do odstąpienia od umowy

Konsumenci mają prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem sprzedawcy lub na odległość, tj. podpisanej u Klienta w domu, zawartej przez telefon czy za pośrednictwem Internetu lub poczty, w terminie 14 dni od dnia jej podpisania – bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów z tego tytułu. Złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy po terminie 14 dni od daty jej podpisania może wiązać się z ewentualną karą od nowego sprzedawcy.

Jeżeli Konsument nie został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy, prawo to wygasa po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu 14 dnia od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Konsument został poinformowany przez przedsiębiorcę o prawie odstąpienia od umowy przed upływem ww. 12 miesięcy, termin do odstąpienia od umowy upływa po 14 dniach od udzielenia Konsumentowi tej informacji.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy w dowolnej formie – oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dostarczone na piśmie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub może być przesłane faksem.

 

Ramka:

Spotkania w ramach programu ,,Enea dla pokoleń”

Projekt w 2018 r. objął środowiska senioralne w wybranych gminach północno-zachodniej Polski. Jej celem była edukacja osób starszy oraz zwiększenie poziomu ich bezpieczeństwa. Od końca kwietnia 2018 r. odbyło się 10 spotkań w gminach, na terenie których działa Grupa Enea znajdujących się w województwach: wielkopolskim i  lubuskim. Bardzo dobry odbiór projektu przez środowiska lokalne i jego efekty edukacyjne spowodowały, że wszyscy partnerzy ,,Enei dla pokoleń” podjęli wspólną decyzję o kontynuacji spotkań w 2019 r.  Do końca roku zaplanowanych jest 15 spotkań w całym regionie.
W tym roku pierwsze spotkanie odbyło w 17 lutego w poznańskim Klubie ,,Raszyn”.
Podczas III Forum Seniora, które odbędzie się 5 marca w Bydgoszczy, projekt zostanie przedstawiony w panelu ,,Bezpieczeństwo” w godz. 11.30-12.15. Podczas targów zostanie rozdanych 500 poradników ,,Bezpieczeństwo seniora – edukacja juniora”.
7 marca zapraszamy na spotkanie do Klubu ,,Zorza”, ul. Wojskowa 16, w Poznaniu, godz. 12.30.
Informacje o kolejnych spotkaniach zamieszczone zostaną na stronie my60plus.pl oraz na profilu magazynu na Facebooku.

Projektowi patronują: minister energii, minister rodziny, pracy i polityki społecznej,  Komendant

Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewodowie: wielkopolski, lubuski i zachodniopomorski.

Raszyn7raszyn5raszyn3DSC07181DSC07182raszyn2