Konkurs poetycki dla Ciebie – Moje piękne chwile – Cieszmy się życiem

Do piór i do klawiatur! Organizatohands-545394_960_720rzy konkursu poetyckiego „Moje piękne chwile – cieszmy się życiem” zapraszają wszystkich seniorów miasta Poznania do udziału!  Termin nadsyłania prac to 17 września 2018r.  Regulamin zamieszczamy poniżej, a wszelkie informacje dostępne są w Klubie Seniora 82 ul. Krakowska 10 lub pod numerem telefonu 505 799 074.
                        
                  Regulamin poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów

                    Moje piękne chwile – cieszmy się życiem

      pod honorowym patronatem Rady Osiedla Stare Miasto i Centrum Inicjatyw Senioralnych

 Przepisy ogólne:

 1. Organizatorem konkursu poetyckiego dla Seniorów jest autorski Klub Seniora 82, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 82 i Rada Osiedla Stare Miasto.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do poznańskich Seniorów ze Starego Miasta i Seniorów z innych dzielnic Poznania.
 3. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 4. Oceny przysłanych wierszy dokona Jury powołane przez organizatora.

                             Decyzje Jury są ostateczne.

 1. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.
 2. Nadesłanie prac oznacza akceptację warunków konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do Jury konkursu.
 3. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części wykorzystanie przysłanych wierszy w różnych publikacjach, w mediach.
 4. Uprawnienia, o których mowa powyżej, przysługują organizatorowi, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów.

                      Przepisy dotyczące prac

 1. Każdy autor może zgłosić maksymalnie 2 wiersze, napisane dowolną techniką.
 2.   Do konkursu można zgłaszać tylko wiersze oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.
 3. Dwa utwory w dwóch egzemplarzach każdy, należy nadsyłać wyłącznie w maszynopisie lub wydruku komputerowym formatu A-4.
 4. Wszystkie utwory muszą być opatrzone godłem tzn. pseudonimem autorskim / nie znakiem graficznym /. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.
 5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną tym samym godłem i danymi identyfikującymi autora: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon oraz ewentualny  e-mail kontaktowy. Dane te nie będą dostępne tylko dla organizatora aż do chwili wyłonienia zwycięzców.
 6. Wraz z przysłanym utworem, każdy autor podpisuje i przysyła do organizatora następująca klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora i poznańskiego konkursu poetyckiego dla Seniorów w celach wynikających z regulaminu tego Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz.U. Z 1997 r. nr 133, poz.883 z późniejszymi zmianami/. Poprzez wysyłanie wierszy na Konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora prawo do wykorzystania moich wierszy w publikacjach oraz innych mediach, o      których zdecyduje organizator.
 7.  

  Do udziału w konkursie nie dopuszcza się prac, które nie spełniają powyższych                          wymogów.

 8. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe lub działalność osób trzecich.
 10. Wiersze na konkurs można dostarczyć osobiście, nadsyłać listem poleconym na adres siedziby organizatora: Klub Seniora 82 ul. Krakowska 10 61-889 Poznań.
 11. Terminarz:                        Konkurs trwa od 11 czerwca do 17 września 2018
 12. Wiersze nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 13.  

  Organizator powołuje Jury konkursu w celu wyłonienia najlepszych wierszy. Jury decyduje o: 

  – zakwalifikowaniu prac do konkursu,

  – umieszczeniu tekstów w pokonkursowym wydawnictwie,

  – przyznaniu nagród i wyróżnień.

 14. Ocena prac przez Jury nastąpi w terminie do 30 września 2018 roku
 15. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
 16. Wyniki konkursu zostaną podane do 8 października 2018 roku na stronach Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu.
 17. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 16 października 2018r.
 18.  O terminie ogłoszenia wyników wszyscy laureaci zostaną powiadomieni osobiście.
 19.  Sprawy nie ujęte regulaminem i sporne rozstrzyga Jury i organizator konkursu.

 Zdjęcie:pixabay