Dla wnuka rowerek albo siedzisko? – sprawdź, czy jest OK

W 15 województwach pracownicy Inspekcji Handlowej (z wyjątkiem inspektoratu IH działającego na obszarze województwa dolnośląskiego) przeprowadzili kontrolę, której celem była ocena rowerów dziecięcych i fotelików rowerowych pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa.

rowerek

Kontrolami objęto 89 przedsiębiorców (poprzednio 65 placówek), w tym:

  • 4 producentów,
  • 80 placówek sprzedaży detalicznej,
  • 5 sklepów wielkopowierzchniowych.

Ogółem skontrolowano 239 partii produktów, z czego łącznie ze względu na różne nieprawidłowości zakwestionowano 63 z nich, co stanowi 26,36 proc. wszystkich zbadanych. W przypadku 22,22 proc. zakwestionowanych partii produktów (14 partii produktów: 13 partii w ramach badań organoleptycznych w toku kontroli i 1 partię laboratoryjnie) stwierdzono wady mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użytkowników. W poprzedniej kontroli odsetek wadliwych konstrukcyjnie partii wyniósł 33,33 proc.

uokik_infografika_porady_rower_dla_dziecka_20160914

W wyniku badań organoleptycznych prowadzonych w trakcie kontroli, inspektorzy IH zakwestionowali bezpieczeństwo 13 partii produktów: 12 partii rowerów i 1 partię fotelików z uwagi na niewłaściwe rozwiązania konstrukcyjne.

W poprzedniej kontroli w 2016 r. zakwestionowano organoleptycznie bezpieczeństwo 26 partii produktów: 25 partii rowerów i 1 partię fotelików.

Do badań laboratoryjnych została przekazana jedna próbka fotelika rowerowego.

Wyniki testów wyszły negatywne, gdyż doszło do oddzielenia się pasów naramiennych i pasa krokowego od fotelika.

W przypadku 58 partii produktów stwierdzono uchybienia w oznakowaniu, co stanowi 24,26 proc. wszystkich skontrolowanych partii (w 2016 r. nieprawidłowości w tym zakresie dotyczyły 22,90 proc. partii produktów – 64 partii).

Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło niepełnych zapisów w instrukcjach użytkowania (aż 79,31 proc. partii produktów zakwestionowanych w tym zakresie).

Brak oznaczeń bezpośrednio na produkcie, w tym ostrzeżeń ujawniono w 24,14 proc. zakwestionowanych partii produktów. W sześciu przypadkach stwierdzono niedołączenie jakichkolwiek instrukcji dotyczących prawidłowego i bezpiecznego użytkowania.

Nieprawidłowości stwierdzono u 27 przedsiębiorców, tj. w blisko 1/3 skontrolowanych podmiotów gospodarczych. W przypadku partii produktów zakwestionowanych z uwagi na oznakowanie, uzupełnienie braków następowało w zdecydowanej większości w toku prowadzonych czynności kontrolnych, często w porozumieniu z podmiotami odpowiedzialnymi za wprowadzenie tych produktów na rynek. Z kolei, partie wadliwe konstrukcyjnie zostały przez kontrolowanych wstrzymane od sprzedaży lub zwrócone do dostawców. 9. W następstwie przeprowadzonych działań kontrolnych wystosowano 25 pism informujących przedsiębiorców odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów na rynek o zaistniałych nieprawidłowościach w zakresie oznakowania wraz z wnioskami o usunięcie uchybień.

W jednym przypadku Prezes UOKiK podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego. Pozostałe sprawy są na etapie analizy lub wyjaśnień.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych stwierdzono nieprawidłowości w ponad 1/4 zbadanych partii rowerów dziecięcych i fotelików rowerowych (26,36 proc.). W porównaniu do poprzedniej kontroli w 2016 r. procentowy odsetek wykrytych uchybień utrzymał się na zbliżonym poziomie (obecnie wyniósł 26,36 proc., poprzednio – 28,15 proc.) przy zwiększeniu aktualnie liczby kontroli o 26,97 proc. i zaangażowaniu o 46,7 proc. większej liczby wojewódzkich inspektoratów IH.

Podobnie, jak poprzednio ujawniono produkty, które mogą stwarzać zagrożenie dla użytkowników z uwagi na występujące wady konstrukcyjne, przy czym obecna kontrola wykazała mniej takich produktów, bo pochodzących z 14 partii, podczas gdy w poprzedniej kontroli wykryto 26 wadliwych produktów. Tym razem zakwestionowano bezpieczeństwo jednego fotelika w warunkach laboratoryjnych.

Odsetek ujawnionych uchybień w zakresie oznakowania w obu kontrolach także oscyluje na podobnym poziomie (aktualnie wyniósł 24,26 proc., w 2016 r. – 23,10 proc.).

Z uwagi głównie na skalę wykryć, tj. wysoką liczbę produktów, które z uwagi na rozwiązania konstrukcyjne mogą stanowić realne zagrożenie dla szczególnie wrażliwych konsumentów jakimi są dzieci, jak również zważywszy na niesłabnącą popularność rowerów dziecięcych i fotelików rowerowych wśród konsumentów przewidywany jest stały monitoring tej grupy produktów w przyszłości.

Źródło: UOKIK

Zdjęcie: pixabay