Debata Oksfordzka Seniorów

debata1

Debata Oksfordzka Seniorów„Poznań jest/powinien być wzorem dla innych miast/gmin w zakresie kreatywnej polityki senioralnej“ – to przedmiot debaty, która odbyła się 30 września br.  w Jeżyckim Centrum Kultury.

Debata Oksfordzka jest formatem debaty publicznej, mającej otwierać na dialog i uczyć szacunku dla oponenta, co dzisiaj – w czasach widocznej wokół słownej agresji – powinno zyskać zrozumienie celowości jej stosowania. Debata pozwala też ugruntować umiejętności ważne dla aktywnej partycypacji w demokratycznym społeczeństwie,  które spowodują osiągnięcie widzialności i słyszalności w środowisku senioralnym Poznania, te zaś zaowocują zdolnością skutecznych zmian. Marszałkiem prowadzącym debatę był: dr Bartosz Hordecki –  z UAM, a całość podsumowało trzy osobowe jury w składzie: prof. z. dr hab. Janusz Buczyński, emeryt. naucz. akad. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, członek zespołu ekspertów MRS III kadencji, Grzegorz Filipiak – prezes Poznańskiego Klubu Fundraisera oraz Karol Wyrębski – prezes Stow. Jeżyckie Centrum Kultury.  Dyskutantami debaty był Zespół Propozycji w składzie:  Zdzisław Szkutnik, który dokonał wprowadzenia, przedstawił definicję pojęć i główne bloki argumentacji; Andrzej Wasilewski; Urszula Antkowiak i Jerzy Nowacki. W Zespole Oponentów zasiedli: Bogdan Nowak; Barbara Grochal Roman Mycak oraz Grzegorz Steczkowski.

Kolejny raz Debata wykazała potrzebę dyskusji i zaangażowania we wszelkie formy pomocowe i zaangażowanie w partycypację społeczną, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych poprzez wykorzystanie ich zasobów oraz zwiększenie wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli. Chodzi o to, by Seniorzy-społecznicy osiągnęli w swej praktyce demokratyczną widzialność i słyszalność, co zaowocuje zdolnością do zmieniania lub konstytuowania nowej, nieopresyjnej dla nikogo przestrzeni równych (eliminowanie egoizmu), oraz zwiększenie aktywności społecznej, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego. Istotnym zagadnieniem jest włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych, oraz temat: przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów i przemyślane i wielowymiarowe działania na rzecz edukacji seniorów i seniorek w zakresie bezpieczeństwa osobistego i zdrowotnego. Następna Debata tym razem z udziałem studentów UAM na temat roli e-mediów w przeciwdziałaniu samotności Seniorów – odbędzie się w Jeżyckim Centrum Kultury 21 października.

Od kilkunastu lat Miasto Poznań podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia seniorów, a jest to ważne choćby z powodu, że populacja osób zaliczanych do tej grupy społecznej oscyluje w granicach 150 tysięcy mieszkańców. Poznań jest jedną z najszybciej starzejących się polskich aglomeracji. Ten trend demograficzny władze Miasta oraz Miejska Rada Seniorów, jako reprezentacja Seniorów zawczasu już zauważyły i wprowadzają działania, które mają przygotować Poznań do zmian. Widać to zresztą w kilku ostatnich ogólnopolskich rankingach („Otwarte Miasto” czy „Najlepsze miasta dla seniorów”), w których Poznań wyróżnia się na tle innych ośrodków miejskich.

debataObecna sytuacja demograficzna Poznania oraz prognozy wskazują na konieczność kontynuowania aktualnych i planowania, oraz podejmowania kolejnych działań polegających w szczególności na wprowadzeniu coraz bardziej efektywnych instrumentów zapewniających jak najlepsze warunki życia poznańskich seniorów. Seniorzy stanowią bardzo zróżnicowaną grupę społeczną, stąd nie można postrzegać ich potrzeb i potencjału w sposób jednakowy i jednowymiarowo. W grupie tej można wyróżnić zarówno osoby aktywne fizycznie i społecznie, samodzielne, utrzymujące satysfakcjonujące relacje z bliskimi i przyjaciółmi, jak i osoby, które potrzebują zachęty do aktywnego udziału w życiu społecznym miasta, które mają potencjał i chęć rozwoju, ale potrzebują rzetelnych informacji i wskazówek. Odrębną grupę stanowią seniorzy niesamodzielni, częściowo czy całkowicie zależni od wsparcia innych osób czy instytucji. Stąd kierunki działań Miasta uwzględniać powinny potrzeby zarówno osób starszych samodzielnych, osób częściowo zależnych, które potrzebują czasowego wsparcia i opieki, jak również osób niesamodzielnych, całkowicie zależnych od pomocy innych. Wspieranie seniorów, kreowanie i dostarczanie adekwatnych usług w zakresie opieki medycznej, pomocy społecznej i sektora świadczeń, a także organizacja przestrzeni publicznej, integracja międzypokoleniowa i aktywność społeczna osób starszych stają się jednym z ważniejszych priorytetów działań Miasta.

Roman Szymański